Rooster Dansopleiding Activiteiten Podium
voorwaarden-danshuis-haarlem


Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden 1 juli 2023

Algemene voorwaarden webshop 1 juli 2023

Privacy beleid 1 juli 2023

Corona protocolcorona_protocol

Algemene voorwaarden Danshuis Haarlem
De Erkenningsregeling Keurmerk Dans/Balletscholen van Dansbelang NBDO.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Danshuis Haarlem, hierna te noemen dansstudio.
2. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.
3. Cursisten dienen zich in de dansstudio te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansstudio op te volgen.

Inschrijven
1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
3. Bij inschrijving van minderjarige cursist geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.
4. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst van de betaling behandeld. Indien er plaats is stuurt Danshuis Haarlem per email een bevestiging, samen met een nota voor het lesgeld. Danshuis Haarlem neemt contact op indien nog niet zeker is of de cursus doorgaat of als de cursus vol is. Eventueel kan de cursist op een wachtlijst geplaatst worden.
5. Inschrijving geldt voor de duur van het seizoen (september t/m juni) en kan op elk gewenst moment worden aangegaan.
6. Indien later in het het seizoen wordt ingeschreven, wordt het lesgeld naar rato berekend.Bij plaatsing na 1 januari wordt het cursusgeld tot het einde van het cursusjaar in één termijn in rekening gebracht.  
7. Als er voldoende plaats is in een cursus, kan een proefles gedaan worden. Deze is vrijblijvend. Wordt de cursus gecontinueerd, dan dient binnen 1 week na de proefles te worden ingeschreven. Wordt de cursus niet gecontinueerd, dan is geen betaling verschuldigd voor de proefles.
8. Aan het einde van het seizoen vervalt de overeenkomst. Voor ieder seizoen dient opnieuw ingeschreven te worden.
9. Een opzegging dient schriftelijk of per email ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. De cursist is ten alle tijden verplicht het volledige lesgeld van dat seizoen te betalen.
10. Na een beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct te worden voldaan.

Facturatie en betaling
1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient bij voorkeur per (SEPA) automatische incasso te worden voldaan. Bij de inschrijving voor een cursus dient op het inschrijfformulier, toestemming voor doorlopende automatische (SEPA) incasso afgegeven te worden. Anders dient het cursusgeld uiterlijk 1 week vóór aanvang van de cursus op het rekeningnummer van Danshuis Haarlem te zijn overgeboekt.
2. Deelbetaling is mogelijk.
3. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. De lesgelden worden aan het begin van iedere maand geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer. De eerste incasso vindt plaats binnen 1 maand na inschrijving.
4. Cursist dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de lesgelden te kunnen incasseren. Bij stornering zal € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
5. De dansstudio behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lesgelden eenzijdig aan te passen.
6. De dansstudio is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de cursist toegang tot de dansstudio te ontzeggen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de overeenkomst.
7. Facturen worden digitaal verzonden, tenzij anders is overeengekomen.

Openingstijden en lesrooster
1. De dansstudio is geopend vanaf de eerste week van september tot en met de laatste week van juni. Tijdens de maanden juli en augustus is de dansstudio gesloten. Indien in die periode een zomerrooster/programma wordt aangeboden, dan vallen deze lessen buiten het gebruikelijke lesgeld.
2. Zolang de dreiging van het Corona-virus geldt, zal het seizoen eerder starten, te weten eind augustus, en eventueel langer doorgaan, tot begin of half juli. Het aantal lessen per seizoen blijft hetzelfde.
3. Lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster zoals dat door de dansstudio op haar website is gepubliceerd. De lestijden zijn tevens terug te vinden op het rooster, welke in de dansstudio ter inzage ligt.
4. Het lesrooster ligt vast voor de periode van september tot en met juni. De dansstudio behoudt zich het recht voor het rooster/lesuren tussentijds te wijzigen.
5. Tijdens reguliere schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen en is de dansstudio gesloten. Indien er tijdens vakanties workshops worden georganiseerd, dan vallen deze workshops buiten het lesgeld.
6. De dansstudio behoudt zich het recht voor om de dansstudio te sluiten met een maximum van 5 dagen per seizoen (van september tot en met juni, m.u.v. feestdagen), zonder dat restitutie van het lesgeld verschuldigd is.

Verhinderd voor een les
1. Indien de cursist verhinderd is, dient de cursist de dansstudio hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of per e-mail.
2. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
3. Indien de cursist verhinderd is, kan deze les, indien mogelijk, in overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Vervallen les/Lesuitval
1. De dansstudio mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals te weinig cursisten, (langdurige) ziekte van de docent, overmacht etc.
2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Informatie kan ook worden gedeeld via een Whatsapp groep en/of op de facebook-pagina en/of website worden vermeld.
3. Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan de zijde van de dansstudio, dan zal de dansstudio zich inspannen om de cursist een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist - indien meer dan twee lessen zijn uitgevallen - recht op restitutie van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
4. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Dansstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Dansstudio is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval waar mogelijk aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of buiten (hybride) , of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).

Risico en aansprakelijkheid
1. De dansstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cursisten.
2. Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de cursist.
3. De Dansstudio is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties, etc.
4. De dcursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist de dansstudio vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
5. Voor zover de cursist bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de docent.
6. Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de cursist op het terrein van of in de dansstudio.
7. Mocht de Dansstudio om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dansstudio wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de Dansstudio onder die verzekering draagt.

Kledingvoorschriften
1. De dansstudio hanteert specifieke kledingvoorschriften.
2. De dansstudio verzoekt cursisten om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen.
3. Indien de dansstudio kledingvoorschriften hanteert voor bepaalde cursussen/lessen dan zullen deze door de dansstudio op de website worden gepubliceerd dan wel bij de inschrijving worden vermeld. Tevens zal het door de docent in de les worden aangegeven.
4. Cursisten zijn gehouden de kledingvoorschriften te volgen. Indien een cursist zich, zulks te beoordelen door de leiding of betreffende docent van de dansstudio, niet aan de kledingvoorschriften houdt, dan is de dansstudio bevoegd de cursist de toegang tot de les te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de lesovereenkomst.

Film, foto of geluidsopnames
1. Het is zonder toestemming van de dansstudio niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of voorstellingen/demonstraties/optredens etc.
2. Rechten op door de dansstudio ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de dansstudio.
3. Het is verboden om lesstof of choreografieën tijdens en/of na afloop van op enigerlei wijze (commercieel) aan te wenden of aan derden over te dragen, tenzij lid 4 van dit artikel van toepassing is. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van € 1.000,- per overtreding aan de dansstudio, te vermeerderen met € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverlet verdere aansprakelijkheid voor schade, inkomstenderving e.d. ten gevolge van de overtreding.
4. Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de dansstudio.
5. Bij overtreding kan de toegang tot de dansstudio worden ontzegd.

Overig
1. Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men dient deze schoenen voor het betreden van de danszaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.
2. Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
3. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
4. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Danshuis Haarlem aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Danshuis Haarlem te accepteren.

Aanvullende voorwaarden Talentontwikkeling
selectiegroep, pré-vooropleiding, vooropleiding en Semi-Pro-klas

Inschrijving en plaatsing
1. Een leerling wordt tot de selectiegroep, pré-vooropleiding, vooropleiding of semi-pro-klas toegelaten na het succesvol doen van een auditie.
2. Een leerling die de Vooropleiding gaat volgen is verplicht om een medisch onderzoek te laten doen door een bij de Vooropleiding aangesloten fysiotherapeut.
3. Inschrijving geschiedt d.m.v. het speciale inschrijfformulier dat na het succesvol doen van de auditie aan de leerling wordt uitgereikt.
4. De opleiding bestaat in principe uit een meerjarenprogramma. Na ieder seizoen wordt bekeken of de leerling door kan (en wil) gaan naar het volgende jaar.

Tarieven
De tarieven voor de Vooropleiding staan vermeld op de website.

Betalingswijzen
1. Betaling ineens (direct bij inschrijving)
2. Betaling in 3 termijnen
3. betaling per maand (alleen mogelijk bij machtiging tot automatische incasso)

Korting
1. Bij betaling ineens van het gehele cursusgeld, direct bij inschrijving, gecombineerd met een automatische incasso is er korting.


Algemene voorwaarden Webshop Danshuis Haarlem


Algemene Voorwaarden van de Webwinkel van Danshuis Haarlem, gevestigd te Haarlem.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen in de webshop van Danshuis Haarlem. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Danshuis Haarlem. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Danshuis Haarlem behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Danshuis Haarlem erkend.
1.4 Danshuis Haarlem garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Danshuis Haarlem bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Danshuis Haarlem zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Danshuis Haarlem geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen
van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Danshuis Haarlem heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Danshuis Haarlem. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Danshuis Haarlem er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Danshuis Haarlem aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Danshuis Haarlem slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Danshuis Haarlem, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Danshuis Haarlem. Danshuis Haarlem houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Danshuis Haarlem respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Danshuis Haarlem maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
6.1 Danshuis Haarlem garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Danshuis Haarlem komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Danshuis Haarlem is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Danshuis Haarlem) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Danshuis Haarlem. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Danshuis Haarlem schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Danshuis Haarlem gegrond worden bevonden, zal Danshuis Haarlem naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Danshuis Haarlem en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Danshuis Haarlem) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Danshuis Haarlem gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Danshuis Haarlem voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Danshuis Haarlem is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Danshuis Haarlem in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Danshuis Haarlem en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Danshuis Haarlem zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Danshuis Haarlem slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Danshuis Haarlem gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Danshuis Haarlem kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Danshuis Haarlem en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Danshuis Haarlem op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Danshuis Haarlem behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Danshuis Haarlem gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Danshuis Haarlem is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Danshuis Haarlem alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Danshuis Haarlem behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Danshuis Haarlem gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Danshuis Haarlem bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Danshuis Haarlem is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Danshuis Haarlem aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Danshuis Haarlem zolang de afnemer de vorderingen van Danshuis Haarlem uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Danshuis Haarlem wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Danshuis Haarlem geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Danshuis Haarlem of een door Danshuis Haarlem aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Danshuis Haarlem haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Danshuis Haarlem zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Danshuis Haarlem.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Danshuis Haarlem en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij Danshuis Haarlem er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.


Privacy beleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarom deze Privacyverklaring als aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.

In het kort
Danshuis Haarlem is er alles aan gelegen om het opslaan van persoonlijke gegevens tot een minimum te beperken. Daarom verzamelen wij geen gegevens bij een bezoek aan onze website. Wij stellen alles in het werk om gegevens van onze leerlingen, medewerkers en relaties optimaal te beschermen en niet langer dan strikt noodzakelijk te bewaren. Uitsluitend voor de
verwerking van de financiële administratie delen wij de hoogst noodzakelijke gegevens met ons accountantskantoor en de belastingdienst, nooit met derden. Voor het verwerken van beeldmateriaal vragen wij altijd vooraf uw toestemming. U heeft het recht om persoonlijke gegevens te herzien.

Contactgegevens
www.danshuishaarlem.nl
Danshuis Haarlem Klein Heiligland 84 2011 EJ Haarlem 023 8445375
Rob Kievits is de Functionaris Gegevensbescherming van Danshuis Haarlem en is te bereiken via het e-mailadres van Danshuis Haarlem

Persoonsgegevens die wij verwerken
Danshuis Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Tenaamstelling rekeningnummer
- Beeldmateriaal

Beeldmateriaal
Van onze uitvoeringen, lessen en activiteiten kan beeld worden vastgelegd, als naslagwerk voor de leerlingen of ter ondersteuning van een artistiek proces. Hiervoor wordt bij inschrijving toestemming gevraagd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Danshuis Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Danshuis Haarlem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Danshuis Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Danshuis Haarlem) tussen zit.
Danshuis Haarlem gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Google suite, een zakelijke cloud dienst voor gegevensopslag, formulieren en documenten. Iedere bevoegde medewerker van Danshuis Haarlem beschikt hiermee altijd over de meest recente informatie, waardoor snel gecommuniceerd kan worden. Om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen heeft Danshuis Haarlem een Amendement Gegevensverwerking met Google Suite afgesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Danshuis Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verkregen. Wij hanteren voor persoonsgegevens die wij verwerken een bewaartermijn van maximaal 1 jaar na einde overeenkomst, uitsluitend voor administratieve afhandeling. Banknummer en tenaamstelling dienen wij van rechtswege 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Danshuis Haarlem verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Danshuis Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Danshuis Haarlem is niet aansprakelijk voor beeldmateriaal gemaakt, gedeeld of gepubliceerd door cursisten zelf of derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Danshuis Haarlem maakt bewust géén gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Danshuis Haarlem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Danshuis Haarlem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op. Danshuis Haarlem heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Kan Danshuis Haarlem dit privacybeleid wijzigen?
Ja, Danshuis Haarlem behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Via deze website wordt het actueel geldende privacybeleid weergegeven.Terug