Cursus programma Aanmelden Dans opleidingen Dans uitvoerend Activiteiten Cultuur educatie

bewust_haarlem
voorwaarden-danshuis-haarlem


ALGEMENE VOORWAARDEN versie 1 juni 2018
PRIVACY BELEID versie 25 mei 2018
CURSUSSEN

Inschrijven seizoenscursus
Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, september t/m juni, ook indien in termijnen wordt betaald. Door het indienen van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Inschrijven korte cursus of workshop
Een cursist schrijft zich in met het digitale inschrijfformulier. De inschrijving geldt voor de aangegeven periode en aantal lessen. Voor de peuterlessen en de ouder/kind lessen geldt de inschrijving voor het gehele seizoen, echter kan vóór aanvang van een volgend blok per eMail worden opgezegd. Door het indienen van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden.

Behandeling inschrijvingen
Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst van de betaling behandeld. Indien er plaats is stuurt Danshuis Haarlem per email een bevestiging, samen met een nota voor het lesgeld.
Danshuis Haarlem neemt contact op indien nog niet zeker is of de cursus doorgaat of als de cursus vol is. Eventueel kan de cursist op een wachtlijst geplaatst worden.

Betalen
Lesgeld is verschuldigd vanaf het moment dat Danshuis Haarlem een bevestiging van plaatsing heeft gestuurd naar het email adres van de betalende persoon die vermeld staat op het inschrijfformulier.

Incasso
Incasso van het lesgeld vindt plaats binnen 1 maand na inschrijving. Bij stornering zal binnen 1 maand nogmaals worden geïncasseerd. Bij stornering ten gevolge van onvoldoende saldo zal een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Overboeking
De betalende persoon maakt binnen de daarvoor gestelde termijn het lesgeld over op IBAN: NL41 TRIO 0781 3953 13 t.n.v. Danshuis Haarlem, o.v.v. de naam van de leerling en naam, dag en tijd van de cursus.
Bij betaling in 1 keer: vóór aanvang van de cursus.
Bij betaling in termijnen: de eerste termijn vóór aanvang van de cursus, de tweede termijn uiterlijk vóór 1 januari.

Betalingsregeling
Voor een afwijkende betalingsregeling kan vóór aanvang van de betreffende cursus schriftelijk of via email een aanvraag worden ingediend bij de administratie.

Te laat betalen
Als een betalingstermijn verloopt zonder dat de betreffende betaling door Danshuis Haarlem is ontvangen, stuurt Danshuis Haarlem éénmalig een herinnering. Wordt deze herinnering niet tijdig voldaan, dan verstuurt Danshuis Haarlem een aanmaning, waarvoor € 20,- administratiekosten in rekening wordt gebracht.

Later inschrijven
Indien later in het het seizoen wordt ingeschreven, wordt het lesgeld naar rato berekend.
Bij plaatsing na 1 januari wordt het cursusgeld tot het einde van het cursusjaar in één termijn in rekening gebracht.

Proefles
Als er voldoende plaats is in een cursus, kan een proefles gedaan worden. Deze is vrijblijvend. Als men de cursus wil blijven volgen, dient men zich binnen 1 week na de proefles in te schrijven via het inschrijfformulier. Indien men afziet van de cursus, hoeft men niet te betalen voor de proefles.

Annuleren en beëindigen

Annuleren van een nieuwe inschrijving
Annulering van een nieuwe inschrijving kan tot uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus. Er wordt dan € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. De annulering is pas geaccepteerd wanneer deze schriftelijk is bevestigd door Danshuis Haarlem.

Annuleren van een cursus
Danshuis Haarlem behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

Annuleren van een les
Indien een les eenmalig wordt geannuleerd vanwege ziekte van de docent, dan wordt deze les in principe niet ingehaald. Als de docent ruim van tevoren weet dat hij/zij de les een keer niet kan geven, zal een vervanger gezocht worden. Als dat niet lukt zal de les op een andere datum gegeven worden.

Tussentijds beëindigen

Bij tussentijdse uitschrijving blijft de cursist het gehele cursusgeld verschuldigd. Uitgezonderd zijn de peuterlessen en de ouder/kind lessen, die kunnen vóór aanvang van een volgend blok per eMail worden opgezegd. Zonder opzegging voor deze lessen blijft cursusgeld verschuldigd.

Restitutie
Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

Tarieven en termijnen
De tarieven staan vermeld bij iedere cursus op de website. Hier staan ook de termijnbedragen vermeldt.

Balletkleding
Voorgeschreven balletkleding komt voor eigen rekening.

Korting
Korting is mogelijk onder de volgende omstandigheden:
- het volgen van meerdere lessen per week
- meer dan 2 ingeschreven gezinsleden
- bemiddeling van het Jeugd Cultuurfonds
- de HaarlemPas
- studenten tot 27 jaar
De kortingsbedragen staan vermeld op de prijslijst op de website.
> Voorwaarde voor studenten is dat er bij inschrijving een kopie van de college/studentenkaart wordt opgestuurd.
>Voorwaarde voor de HaarlemPas is dat er bij inschrijving een kopie van de pas wordt opgestuurd.

Overige bepalingen

Wijzigingen
Danshuis Haarlem behoudt zich het recht om:
- noodzakelijke geachte programmawijzigingen aan te brengen.
- andere docenten in te schakelen dan die op de website staan vermeld.

Verhindering van de cursist
Bij verhindering van de cursist, bijvoorbeeld wegens ziekte, dient hiervan tijdig telefonisch of via email mededeling te worden gedaan bij de docent, of bij de administratie.

Lengte cursusjaar
Het cursusjaar loopt van september tot en met juni. Danshuis Haarlem volgt zoveel mogelijk de schoolvakantieregeling zoals die door de overheid wordt vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. De seizoenscursussen bestaan uit 35 lessen.

Aansprakelijkheid
Danshuis Haarlem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, zowel tijdens als voor en na de lessen. Tevens aanvaardt Danshuis Haarlem geen aansprakelijkheid voor diefstal van of schade aan persoonlijke eigendommen.

TALENTONTWIKKELING
selectiegroep, pré-vooropleiding, vooropleiding, Semi-Pro-klas

Inschrijving en plaatsing
Een leerling wordt tot de selectiegroep, pré-vooropleiding, vooropleiding of semi-pro-klas toegelaten na het succesvol doen van een auditie. Een leerling die de Vooropleiding gaat volgen is verplicht om een medisch onderzoek te laten doen door een bij de Vooropleiding aangesloten fysiotherapeut.

Inschrijving geschiedt d.m.v. het speciale inschrijfformulier dat na het succesvol doen van de auditie aan de leerling wordt uitgereikt. De inschrijving geldt voor het gehele seizoen, dat duurt van september t/m juni.

De opleiding bestaat in principe uit een meerjarenprogramma. Na ieder seizoen wordt bekeken of de leerling door kan (en wil) gaan naar het volgende jaar.

Tarieven
De tarieven voor de Vooropleiding staan vermeld op de website.

Betalingswijzen
- Betaling ineens (direct bij inschrijving)
- Betaling in 3 termijnen
- betaling per maand (alleen mogelijk bij machtiging tot automatische incasso)

Korting
Bij betaling ineens van het gehele cursusgeld, direct bij inschrijving, gecombineerd met een automatische incasso is er korting.
Cursisten die meerdere jaren de vooropleiding volgen, ontvangen een oplopende korting: 2% voor het 2de jaar; 4% voor het 3de jaar; 6% voor het 4de jaar; 8% voor het 5de jaar en 10% voor het 6de jaar.
PRIVACY BELEID 25 mei 2018

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarom deze Privacyverklaring als aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.

In het kort
Danshuis Haarlem is er alles aan gelegen om het opslaan van persoonlijke gegevens tot een minimum te beperken. Daarom verzamelen wij geen gegevens bij een bezoek aan onze website. Wij stellen alles in het werk om gegevens van onze leerlingen, medewerkers en relaties optimaal te beschermen en niet langer dan strikt noodzakelijk te bewaren. Uitsluitend voor de
verwerking van de financiële administratie delen wij de hoogst noodzakelijke gegevens met ons accountantskantoor en de belastingdienst, nooit met derden. Voor het verwerken van beeldmateriaal vragen wij altijd vooraf uw toestemming. U heeft het recht om persoonlijke gegevens te herzien.

Contactgegevens
www.danshuishaarlem.nl
Danshuis Haarlem Klein Heiligland 84 2011 EJ Haarlem 023 8445375
Rob Kievits is de Functionaris Gegevensbescherming van Danshuis Haarlem en is te bereiken via het e-mailadres van Danshuis Haarlem

Persoonsgegevens die wij verwerken
Danshuis Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Tenaamstelling rekeningnummer
- Beeldmateriaal

Beeldmateriaal
Van onze uitvoeringen, lessen en activiteiten kan beeld worden vastgelegd, als naslagwerk voor de leerlingen of ter ondersteuning van een artistiek proces. Hiervoor wordt bij inschrijving toestemming gevraagd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Danshuis Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Danshuis Haarlem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Danshuis Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Danshuis Haarlem) tussen zit.
Danshuis Haarlem gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Google suite, een zakelijke cloud dienst voor gegevensopslag, formulieren en documenten. Iedere bevoegde medewerker van Danshuis Haarlem beschikt hiermee altijd over de meest recente informatie, waardoor snel gecommuniceerd kan worden. Om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen heeft Danshuis Haarlem een Amendement Gegevensverwerking met Google Suite afgesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Danshuis Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verkregen. Wij hanteren voor persoonsgegevens die wij verwerken een bewaartermijn van maximaal 1 jaar na einde overeenkomst, uitsluitend voor administratieve afhandeling. Banknummer en tenaamstelling dienen wij van rechtswege 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Danshuis Haarlem verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Danshuis Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Danshuis Haarlem is niet aansprakelijk voor beeldmateriaal gemaakt, gedeeld of gepubliceerd door cursisten zelf of derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Danshuis Haarlem maakt bewust géén gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Danshuis Haarlem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Danshuis Haarlem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op. Danshuis Haarlem heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Kan Danshuis Haarlem dit privacybeleid wijzigen?
Ja, Danshuis Haarlem behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Via deze website wordt het actueel geldende privacybeleid weergegeven.

Terug
  • facebook-icon linkedin-icon


Agenda


Nieuws


engelse vlag English