Cursussen Aanmelden Dansopleiding Podium Activiteiten Cultuur Educatie
voorwaarden-danshuis-haarlem


Algemene voorwaarden 1 juli 2020

Privacy beleid 1 juli 2020

Corona protocolcorona_protocol


Algemene voorwaarden Danshuis Haarlem
De Erkenningsregeling Keurmerk Dans/Balletscholen van Dansbelang NBDO.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Danshuis Haarlem, hierna te noemen dansstudio.
2. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.
3. Cursisten dienen zich in de dansstudio te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansstudio op te volgen.

Inschrijven
1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
3. Bij inschrijving van minderjarige cursist geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.
4. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst van de betaling behandeld. Indien er plaats is stuurt Danshuis Haarlem per email een bevestiging, samen met een nota voor het lesgeld. Danshuis Haarlem neemt contact op indien nog niet zeker is of de cursus doorgaat of als de cursus vol is. Eventueel kan de cursist op een wachtlijst geplaatst worden.
5. Inschrijving geldt voor de duur van het seizoen (september t/m juni) en kan op elk gewenst moment worden aangegaan.
6. Indien later in het het seizoen wordt ingeschreven, wordt het lesgeld naar rato berekend.Bij plaatsing na 1 januari wordt het cursusgeld tot het einde van het cursusjaar in één termijn in rekening gebracht.  
7. Als er voldoende plaats is in een cursus, kan een proefles gedaan worden. Deze is vrijblijvend. Wordt de cursus gecontinueerd, dan dient binnen 1 week na de proefles te worden ingeschreven. Wordt de cursus niet gecontinueerd, dan is geen betaling verschuldigd voor de proefles.
8. Aan het einde van het seizoen vervalt de overeenkomst. Voor ieder seizoen dient opnieuw ingeschreven te worden.
9. Een opzegging dient schriftelijk of per email ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand. De cursist is ten alle tijden verplicht het volledige lesgeld van dat seizoen te betalen.
10. Na een beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct te worden voldaan.

Facturatie en betaling
1. Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient bij voorkeur per (SEPA) automatische incasso te worden voldaan. Bij de inschrijving voor een cursus dient op het inschrijfformulier, toestemming voor doorlopende automatische (SEPA) incasso afgegeven te worden. Anders dient het cursusgeld uiterlijk 1 week vóór aanvang van de cursus op het rekeningnummer van Danshuis Haarlem te zijn overgeboekt.
2. Deelbetaling is mogelijk.
3. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. De lesgelden worden aan het begin van iedere maand geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer. De eerste incasso vindt plaats binnen 1 maand na inschrijving.
4. Cursist dient er voor zorg te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de lesgelden te kunnen incasseren. Bij stornering zal € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
5. De dansstudio behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lesgelden eenzijdig aan te passen.
6. De dansstudio is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de cursist toegang tot de dansstudio te ontzeggen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de overeenkomst.
7. Facturen worden digitaal verzonden, tenzij anders is overeengekomen.

Openingstijden en lesrooster
1. De dansstudio is geopend vanaf de eerste week van september tot en met de laatste week van juni. Tijdens de maanden juli en augustus is de dansstudio gesloten. Indien in die periode een zomerrooster/programma wordt aangeboden, dan vallen deze lessen buiten het gebruikelijke lesgeld.
2. Zolang de dreiging van het Corona-virus geldt, zal het seizoen eerder starten, te weten eind augustus, en eventueel langer doorgaan, tot begin of half juli. Het aantal lessen per seizoen blijft hetzelfde.
3. Lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster zoals dat door de dansstudio op haar website is gepubliceerd. De lestijden zijn tevens terug te vinden op het rooster, welke in de dansstudio ter inzage ligt.
4. Het lesrooster ligt vast voor de periode van september tot en met juni. De dansstudio behoudt zich het recht voor het rooster/lesuren tussentijds te wijzigen.
5. Tijdens reguliere schoolvakanties en op feestdagen zijn er geen lessen en is de dansstudio gesloten. Indien er tijdens vakanties workshops worden georganiseerd, dan vallen deze workshops buiten het lesgeld.
6. De dansstudio behoudt zich het recht voor om de dansstudio te sluiten met een maximum van 5 dagen per seizoen (van september tot en met juni, m.u.v. feestdagen), zonder dat restitutie van het lesgeld verschuldigd is.

Verhinderd voor een les
1. Indien de cursist verhinderd is, dient de cursist de dansstudio hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of per e-mail.
2. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
3. Indien de cursist verhinderd is, kan deze les, indien mogelijk, in overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Vervallen les/Lesuitval
1. De dansstudio mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals te weinig cursisten, (langdurige) ziekte van de docent, overmacht etc.
2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De cursist wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht. Informatie kan ook worden gedeeld via een Whatsapp groep en/of op de facebook-pagina en/of website worden vermeld.
3. Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan de zijde van de dansstudio, dan zal de dansstudio zich inspannen om de cursist een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld. Indien geen vervangende les wordt aangeboden, heeft de cursist - indien meer dan twee lessen zijn uitgevallen - recht op restitutie van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
4. Wanneer een les of deel van de lessen door omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kunnen vinden of in een andere vorm gegeven moet gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de Dansstudio, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de Dansstudio is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval waar mogelijk aangeboden en gegeven in 1 van de 3 volgende vormen: online, deels online / deels fysiek binnen en/of buiten (hybride) , of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).

Risico en aansprakelijkheid
1. De dansstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de cursisten.
2. Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de cursist.
3. De Dansstudio is niet aansprakelijk voor het oplopen van letsel tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties, etc.
4. De dcursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist de dansstudio vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
5. Voor zover de cursist bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de docent.
6. Bezoek aan de dansstudio is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansstudio is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de cursist op het terrein van of in de dansstudio.
7. Mocht de Dansstudio om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dansstudio wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de Dansstudio onder die verzekering draagt.

Kledingvoorschriften
1. De dansstudio hanteert specifieke kledingvoorschriften.
2. De dansstudio verzoekt cursisten om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen.
3. Indien de dansstudio kledingvoorschriften hanteert voor bepaalde cursussen/lessen dan zullen deze door de dansstudio op de website worden gepubliceerd dan wel bij de inschrijving worden vermeld. Tevens zal het door de docent in de les worden aangegeven.
4. Cursisten zijn gehouden de kledingvoorschriften te volgen. Indien een cursist zich, zulks te beoordelen door de leiding of betreffende docent van de dansstudio, niet aan de kledingvoorschriften houdt, dan is de dansstudio bevoegd de cursist de toegang tot de les te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de lesovereenkomst.

Film, foto of geluidsopnames
1. Het is zonder toestemming van de dansstudio niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of voorstellingen/demonstraties/optredens etc.
2. Rechten op door de dansstudio ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de dansstudio.
3. Het is verboden om lesstof of choreografieën tijdens en/of na afloop van op enigerlei wijze (commercieel) aan te wenden of aan derden over te dragen, tenzij lid 4 van dit artikel van toepassing is. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van € 1.000,- per overtreding aan de dansstudio, te vermeerderen met € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverlet verdere aansprakelijkheid voor schade, inkomstenderving e.d. ten gevolge van de overtreding.
4. Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de dansstudio.
5. Bij overtreding kan de toegang tot de dansstudio worden ontzegd.

Overig
1. Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men dient deze schoenen voor het betreden van de danszaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.
2. Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
3. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansstudio door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
4. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Rechtstoepassing
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Danshuis Haarlem aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Danshuis Haarlem te accepteren.

Aanvullende voorwaarden Talentontwikkeling
selectiegroep, pré-vooropleiding, vooropleiding en Semi-Pro-klas

Inschrijving en plaatsing
1. Een leerling wordt tot de selectiegroep, pré-vooropleiding, vooropleiding of semi-pro-klas toegelaten na het succesvol doen van een auditie.
2. Een leerling die de Vooropleiding gaat volgen is verplicht om een medisch onderzoek te laten doen door een bij de Vooropleiding aangesloten fysiotherapeut.
3. Inschrijving geschiedt d.m.v. het speciale inschrijfformulier dat na het succesvol doen van de auditie aan de leerling wordt uitgereikt.
4. De opleiding bestaat in principe uit een meerjarenprogramma. Na ieder seizoen wordt bekeken of de leerling door kan (en wil) gaan naar het volgende jaar.

Tarieven
De tarieven voor de Vooropleiding staan vermeld op de website.

Betalingswijzen
1. Betaling ineens (direct bij inschrijving)
2. Betaling in 3 termijnen
3. betaling per maand (alleen mogelijk bij machtiging tot automatische incasso)

Korting
1. Bij betaling ineens van het gehele cursusgeld, direct bij inschrijving, gecombineerd met een automatische incasso is er korting.


Privacy beleid

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarom deze Privacyverklaring als aanvulling op onze Algemene Voorwaarden.

In het kort
Danshuis Haarlem is er alles aan gelegen om het opslaan van persoonlijke gegevens tot een minimum te beperken. Daarom verzamelen wij geen gegevens bij een bezoek aan onze website. Wij stellen alles in het werk om gegevens van onze leerlingen, medewerkers en relaties optimaal te beschermen en niet langer dan strikt noodzakelijk te bewaren. Uitsluitend voor de
verwerking van de financiële administratie delen wij de hoogst noodzakelijke gegevens met ons accountantskantoor en de belastingdienst, nooit met derden. Voor het verwerken van beeldmateriaal vragen wij altijd vooraf uw toestemming. U heeft het recht om persoonlijke gegevens te herzien.

Contactgegevens
www.danshuishaarlem.nl
Danshuis Haarlem Klein Heiligland 84 2011 EJ Haarlem 023 8445375
Rob Kievits is de Functionaris Gegevensbescherming van Danshuis Haarlem en is te bereiken via het e-mailadres van Danshuis Haarlem

Persoonsgegevens die wij verwerken
Danshuis Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Tenaamstelling rekeningnummer
- Beeldmateriaal

Beeldmateriaal
Van onze uitvoeringen, lessen en activiteiten kan beeld worden vastgelegd, als naslagwerk voor de leerlingen of ter ondersteuning van een artistiek proces. Hiervoor wordt bij inschrijving toestemming gevraagd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Danshuis Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Danshuis Haarlem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Danshuis Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Danshuis Haarlem) tussen zit.
Danshuis Haarlem gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Google suite, een zakelijke cloud dienst voor gegevensopslag, formulieren en documenten. Iedere bevoegde medewerker van Danshuis Haarlem beschikt hiermee altijd over de meest recente informatie, waardoor snel gecommuniceerd kan worden. Om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen heeft Danshuis Haarlem een Amendement Gegevensverwerking met Google Suite afgesloten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Danshuis Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verkregen. Wij hanteren voor persoonsgegevens die wij verwerken een bewaartermijn van maximaal 1 jaar na einde overeenkomst, uitsluitend voor administratieve afhandeling. Banknummer en tenaamstelling dienen wij van rechtswege 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Danshuis Haarlem verkoopt nooit persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Danshuis Haarlem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Danshuis Haarlem is niet aansprakelijk voor beeldmateriaal gemaakt, gedeeld of gepubliceerd door cursisten zelf of derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Danshuis Haarlem maakt bewust géén gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Danshuis Haarlem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Danshuis Haarlem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op. Danshuis Haarlem heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Kan Danshuis Haarlem dit privacybeleid wijzigen?
Ja, Danshuis Haarlem behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Via deze website wordt het actueel geldende privacybeleid weergegeven.Terug

engelse vlag English


Nieuws


Agenda